ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟ Θ.Π.Ο.Ο."ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ»
«ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΙ - ΠΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ» «ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ» με έδρα το Δήμο της Ορμύλιας.
ΑΡΘΡΟ 2 ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Η σφραγίδα του Σωματείου είναι στρογγυλή και αναγράφει την επωνυμία της Ελληνικά και Αγγλικά.
ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
Ο Σκοπός του Σωματείου είναι Κοινωφελής Πολιτιστικός και Εκπαιδευτικός. Ειδικότερα: Η καλλιέργεια των γραμμάτων και των τεχνών και ειδικότερα του Θεάτρου και του Κινηματογράφου μαζί μ’ όλες τις άλλες ειδικότητες που πλαισιώνουν τις δυο αυτές Τέχνες, σε εκπαιδευτική και παραστατική βάση.
Για την προώθηση των σκοπών αυτών, το Σωματείο θα προχωρήσει στη Δημιουργία:
§ Ερασιτεχνικής Σχολής Θεάτρου και Θεατρικής Σκηνής, με την παραπάνω Επωνυμία.
§ Κινηματογραφικής Ερασιτεχνικής Σχολής και Κινηματογράφου, με την παραπάνω Επωνυμία.
§ Δημιουργία Θεατρικών και Κινηματογραφικών Παραγωγών και Προβολών.
§ Μουσικών και Χορευτικών Παραγωγών και Παραστάσεων.
§ Βίντεο Παραγωγών και Προβολών.
§ Βάσεων Δεδομένων, Αρχείων, Δικτύων, Δημιουργία και Χρήση τους.
§ Εικαστικών Θεαμάτων και Πολύ - θεαμάτων.
§ Δημιουργία Παραγωγή και Παρουσίαση: Γενικότερων Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Επίκαιρων και Ιστορικών, Γεγονότων και Θεμάτων, Τοπικού και Παγκόσμιου Χαρακτήρα.
§ Εκδόσεων Εντύπων (Εφημερίδων – Περιοδικών – Βιβλίων – CDsDVDs κ.λ.π.), Γραπτού και Ηλεκτρονικού Τύπου.
§ Διοργάνωση και Συμμετοχή: ΦΕΣΤΙΒΑΛ, Συνεδρίων, Σεμιναρίων, Διαλέξεων, Συναντήσεων, Ανταλλαγών, Συνεργασιών, με παρόμοιους φορείς, οργανώσεις και επιστήμονες, σε εκπαιδευτική, παραστατική και ερευνητική βάση, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
§ Πολύπλευρη Στήριξη, Δημιουργία Παραγωγή και Παρουσίαση, Ειδικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες, (Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Μετανάστες, κ.λ.π.)

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1. Οι πόροι του Σωματείου είναι τακτικοί και έκτακτοι. Οι τακτικοί προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές και εισφορές των μελών. Έκτακτα έσοδα προέρχονται από την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, παραστάσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, πωλήσεις εκδόσεων, αρωγές, δωρεές, κληροδοτήματα, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
2. Η ετήσια συνδρομή των μελών είναι 50 ευρώ. Η αναπροσαρμογή της συνδρομής προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση.
3. Κληροδοσίες και δωρεές που η αξία τους υπερβαίνει το ποσόν των 1.000 (χιλίων) ευρώ γίνονται δεκτές ύστερα από έγκριση του Δ.Σ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΛΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ
Τακτικό μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει καθένας που αποδέχεται το παρόν καταστατικό, τις αποφάσεις των οργάνων του και την ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητές του εφόσον:
1. Το ζητήσει με έγγραφη αίτησή του προς το Δ.Σ. το οποίο και θ’ αποφασίσει σχετικά.
2. Αφού καταβάλλει τη συνδρομή του ενός έτους.
Επίτιμα μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν πρόσωπα που προσέφεραν σπουδαίες υπηρεσίες για την ευόδωση των σκοπών του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις και στις συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Τα μέλη του Σωματείου:
1. Δικαιούνται να εκλέγουν και να εκλέγονται στα Όργανά του.
2. Να ψηφίζουν και ν’ αποφασίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις.
3. Υποχρεούνται να συμμετέχουν ανελλιπώς στις δραστηριότητες του Σωματείου.
4. Υποχρεούνται να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους στο Ταμείο του Σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 7 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
Τα μέλη του Σωματείου:
Μπορούν ν’ αποχωρούν από το Σωματείο με έγγραφη αίτηση τους στο Δ.Σ. που θ’ αποφασίσει σχετικά αλλά, αφού προηγουμένως έχει καταβάλλει την οικονομική συνδρομή του.
Μέλος του Σωματείου διαγράφεται, όταν προβαίνει σε ενέργειες που αντιτίθενται στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, αντιδρά συστηματικά στις νόμιμες ενέργειες και αποφάσεις των οργάνων του και προσβάλει με τη συμπεριφορά του πρόσωπα και αποφάσεις του. Με απόφαση πάντα της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 8 ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Όργανα του Σωματείου είναι: Η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 9 Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Ορίζει και ελέγχει το γενικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Σωματείου. Συνέρχεται κατά τακτά διαστήματα και εκτάκτως.
2. Η Τακτική Γ.Σ. συγκαλείται μία φορά το χρόνο κατά το δίμηνο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου. Στη συνέλευση αυτή λαμβάνει χώρα η λογοδοσία του Δ.Σ. και ψηφίζεται ο ετήσιος προγραμματισμός δράσης.
Η λογοδοσία του Δ.Σ. γίνεται από τον Πρόεδρο αυτού. Αν κατά τη λογοδοτούμενη περίοδο επήλθε αλλαγή διοικήσεως, για το χρόνο μίας εκάστης εξ αυτών τον απολογισμό εκθέτουν χωριστά οι Πρόεδροι των Δ.Σ. για τον χρόνο που καλύπτεται από τη θητεία τους.
Η τακτική Γ.Σ. συνέρχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση κοινοποιείται με γραπτές ανακοινώσεις, δέκα πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνελεύσεως. Στην ανακοίνωση ορίζεται ο τόπος, ο χρόνος και η ημερήσια διάταξη.
Αναβολή της Γ.Σ. είναι δυνατή με απόφαση του Δ.Σ. για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα μήνα.
3. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 2/3 των ταμειακώς ενήμερων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μέσα σε διάστημα επτά ημερών, οπότε θεωρείται σε απαρτία εάν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα ταμειακώς ενήμερα μέλη. Αν δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία, συγκαλείται νέα Γ.Σ. μέσα σε διάστημα δέκα πέντε ημερών, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.
4. Μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις δεν μπορούν να παραστούν στη Γ.Σ.
5. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών και η ψηφοφορία διεξάγεται με ανάταση της χειρός, εκτός από τις περιπτώσεις αρχαιρεσιών και προτάσεως διαγραφής μέλους, οπότε η ψηφοφορία είναι μυστική.
6. Έκτακτη Γ.Σ. μπορεί να συγκληθεί από το Δ.Σ. ή από τα 1/5 των ταμειακώς ενήμερων μελών με έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται ο σκοπός για τον οποίο ζητείται η σύγκληση της συνέλευσης. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη συνέλευση μέσα σε ένα μήνα.
7. Πριν από την έναρξη τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. εκλέγεται Πρόεδρος, ο οποίος διευθύνει τη διαδικασία της συνεδρίασης και Γραμματέας, ο οποίος τηρεί πρακτικά. Τα πρακτικά της Γ.Σ. επικυρώνονται από το Δ.Σ. στην πρώτη μετά τη Γ.Σ. συνεδρίασή του.


ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
1. Κάθε τρία χρόνια, διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα οικονομικώς ενήμερα μέλη του Σωματείου.
2. Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που προηγείται των Αρχαιρεσιών, εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με ανάταση χεριού. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα και επιλαμβάνεται της εποπτείας των εκλογών.
Παραλαμβάνει από τον Ταμία τον κατάλογο των μελών που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο για τη διεξαγωγή των εκλογών. Η Εφορευτική Επιτροπή ετοιμάζει την κάλπη, ελέγχει την νομιμότητα των υποψηφιοτήτων, διανέμει τα ψηφοδέλτια και προσκαλεί τους παρόντες σε ψηφοφορία και ελέγχει αν έχουν δικαίωμα ψήφου.
Τέλος, κηρύσσει τη λήξη της ψηφοφορίας, όταν δεν υφίστανται άλλα μέλη παρόντα που επιθυμούν να ψηφίσουν. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ανοίγει την κάλπη, καταμετρά και διαλέγει τις ψήφους. Τα άκυρα ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται. Τα λευκά ψηφοδέλτια προσμετρώνται. Μετά την καταμέτρηση η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τα επιτυχόντα και αναπληρωματικά μέλη, συντάσσει το πρακτικό εκλογής και αποφαίνεται κατά πλειοψηφία για κάθε ζήτημα που αφορά τις εκλογές.
3. Τα μέλη του Δ.Σ. και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται με σταυρούς προτίμησης και με απλή πλειοψηφία σε ενιαίο ψηφοδέλτιο που φέρει τις λέξεις «Διοικητικό Συμβούλιο» και «Εξελεγκτική Επιτροπή».
4. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με έγγραφη δήλωση προς την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία ανακηρύσσει τους υποψηφίους και συντάσσει τα ψηφοδέλτια σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
5. Δικαίωμα εκλογής έχουν τα τακτικά μέλη και η εκλογή διεξάγεται με μυστική ψηφοφορία.
6. Για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. εκλέγονται οι επτά υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τους περισσότερους σταυρούς. Σε περίπτωση ισοψηφίας για την τελευταία θέση προς συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Δ.Σ. διεξάγεται κλήρωση μεταξύ εκείνων που ισοψήφησαν. Ο μη κληρωθείς θεωρείται πρώτος αναπληρωματικός.
7. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά το τέλος της ψηφοφορίας των παρόντων, ανοίγει τους αποσταλέντες φακέλους που περιέχουν αυτούς με τα εσώκλειστα ψηφοδέλτια, παραβάλλει τον αποστολέα με το μητρώο μελών. Εν συνεχεία ο πρόεδρος της Επιτροπής θέτει τους φακέλους αυτούς εντός της κάλπης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 11 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Το Δ.Σ. αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και τρεις Συμβούλους.
3. Το Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίαση από την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας με ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία.
Το Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Αποφασίζει για όλα τα θέματα του Σωματείου.
β) Αποφασίζει και ψηφίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό του Σωματείου.
γ) Προσλαμβάνει τυχόν έμμισθο προσωπικό.
4. Αποφάσεις του Δ.Σ. που τίθενται σε ψηφοφορία απαιτούν τη συγκέντρωση απλής πλειοψηφίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
5. Το Δ.Σ. συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου ή τριών μελών του μία φορά το μήνα και εκτάκτως, όταν προκύψει ανάγκη. Κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη του.
6. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε πλέον των πέντε συνεχών συνεδριάσεων εκπίπτει της ιδιότητάς του.
7. Τα μέλη του Δ.Σ. που αποχωρούν, αντικαθίστανται από τους επιλαχόντες κατά σειρά προτεραιότητας.
ΑΡΘΡΟ 12 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις της με διοικητικές ή δικαστικές αρχές και με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων και όλα τα έγγραφα του Σωματείου, διεκπεραιώνει υπηρεσιακά θέματα και επιβλέπει τη λειτουργία των οργάνων του. Προΐσταται των δραστηριοτήτων των μελών του Σωματείου και των δημοσίων εκδηλώσεων του. Επίσης διευθύνει και παρακολουθεί την οικονομική διαχείριση του Σωματείου, εγκρίνει δαπάνες και υπογράφει σχετικά έγγραφα πληρωμής μαζί με τον Ταμία.
2. Με πρότασή του και ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., ο Πρόεδρος μπορεί να μεταβιβάζει ορισμένες αρμοδιότητές του σε άλλο μέλος του Δ.Σ.
3. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Εάν ο Αντιπρόεδρος κωλύεται η αναπλήρωση γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα και εάν και αυτός κωλύεται από κάποιο άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από το Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 13 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑΣ
1. Ο Γενικός Γραμματέας βοηθάει τον Πρόεδρο στη διοίκηση του Σωματείου. Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο τα θέματα ημερησίας διατάξεως των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Τηρεί τα πρακτικά και τα συνυπογράφει με τον Πρόεδρο. Τηρεί μητρώο των μελών. Τηρεί το πρωτόκολλο και τους φακέλους των διαφόρων θεμάτων. Διεξάγει την αλληλογραφία κατ’ εντολή του Προέδρου. Σε περίπτωση που ο Γραμματέας κωλύεται, τον αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από το Δ.Σ.
2. Ο Ταμίας έχει την ευθύνη για τα οικονομικά θέματα του Σωματείου. Διαχειρίζεται την περιουσία του σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. Είναι υπεύθυνος για το ταμείο, φροντίζει για την έκδοση αποδείξεων εισπράξεως και πληρωμών και τηρεί το Βιβλίο Ταμείου. Συντάσσει τον απολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους και τον προϋπολογισμό του επόμενου, τους οποίους και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο. Υποβάλλει ετήσιο απολογισμό με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ετήσιο προϋπολογισμό στη Γ.Σ. των μελών και στην Εξελεγκτική Επιτροπή. Σε περίπτωση κωλύματός του αναπληρώνεται από μέλος του Δ.Σ. που έχει ορίσει το Δ.Σ.
Ο Ταμίας μπορεί να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε μέλος ή υπάλληλο του Σωματείου να διενεργεί συναλλαγές με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδίως με Τράπεζες, μετά από απόφαση του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 14 Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. διενεργείται από την Εξελεγκτική Επιτροπή. Τα τρία μέλη της Ε.Ε. και τα δύο αναπληρωματικά εκλέγονται από την τακτική Γ.Σ. μεταξύ όσων έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Μετά την εκλογή της η Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Κάθε μέλος της Ε.Ε. που παραιτείται ή απαλλάσσεται, αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα.
Η Ε.Ε. προβαίνει στον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και συντάσσει την έκθεσή της με βάση τα έγγραφα που ζητά και έχει την υποχρέωση να της υποβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Διαφωνία μεταξύ Εξελεγκτικής Επιτροπής και Δ.Σ. υποβάλλεται στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 15 ΒΙΒΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Σωματείο τηρεί τα παρακάτω Βιβλία: Μητρώου Μελών, Πρακτικών Γ.Σ., Πρακτικών Δ.Σ., Ταμείου, Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας.
ΑΡΘΡΟ 16 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το καταστατικό του Σωματείου μπορεί να τροποποιηθεί ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. ή ύστερα από πρόταση των 2/5 των μελών του Σωματείου σε Γ.Σ. που συγκαλείται από το Δ.Σ. για το σκοπό αυτό. Απόφαση για τροποποίηση καταστατικού απαιτεί την παρουσία τουλάχιστον των 3/4 των ταμειακώς ενήμερων μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
ΑΡΘΡΟ 17 ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Η διάλυση του Σωματείου μπορεί να αποφασισθεί από τη Γ.Σ. κατά την οποία είναι παρόντα τουλάχιστον τα 3/4 από τα ταμειακώς ενήμερα μέλη και η απόφαση για διάλυση απαιτεί πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 των παρόντων.
Το ενεργητικό υπόλοιπο που ενδέχεται να προκύψει περιέρχεται σε άλλο Σωματείο του ίδιου ή άλλου σχετικού σκοπού, που ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ. που αποφάσισε τη λύση.
ΑΡΘΡΟ 18 ΙΣΧΥΣ ΝΟΜΟΥ
Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τον νόμο.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από πέντε (5) Κεφάλαια, δέκα οκτώ (18) Άρθρα και μια μεταβατική διάταξη. Εγκρίθηκε και υπογράφτηκε απ’ όλα τα ιδρυτικά μέλη την 17η Μαΐου 2007 και θα υποβληθεί για έγκριση στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής.